Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
Pohjaveden suojelu erityisesti vedenhankintaa silmällä pitäen, 1999
Oppaassa kerrotaan Suomen pohjavesiesiintymistä ja annetaan ohjeita ja esimerkkejä siitä, miten pohjavesiä voidaan suojella. Pohjavettä uhkaavat monet vaarat: teollisuuden, maa- ja metsätalouden, liikenteen sekä yhdyskuntien saasteet. Suurimmat uhat aiheutuvat vaarallisia kemikaaleja käyttävistä tehtaista, korjaamoista ja huoltoasemista sekä kaatopaikoista ja viemäreistä.
 
Maa- ja metsätalouden osalta pohjavesien pilaantumista voivat aiheuttaa väärien lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö. Myös liikennejärjestelmät aiheuttavat haittoja pohjavesiesiintymille. Etenkin teiden kunnossapitoon käytettävän tiesuolan käytön on todettu vaikuttavan pohjavesien laatuun.
 
Jos pohjavedet saastuvat tai pilaantuvat, seuraukset voivat olla vakavia. Pohjavettä raakavetenään käyttävät vesilaitokset ovat usein rakennettu siten, ettei niissä voida tehdä kovinkaan paljon veden laadun korjaamiseksi, jos jotain odottamatonta tapahtuu. Pohjavesien suojelua voidaan edistää monin eri toimenpitein.
 
Esimerkiksi maataloudessa oikeiden lannoitusaineiden valinnalla sekä metsälannoituksesta luopumalla vedenottamoiden lähistöllä voidaan pohjavesien laatua vaalia. Myös yhdyskuntien aiheuttamia haittoja voidaan vähentää erilaisilla suojaustoimenpiteillä, kuten vuotavien viemäreiden korjauksilla ja kaatopaikkojen ja muiden saastuneiden maa-alueiden aiheuttamien riskien arvioinnilla ja kunnostamisella.
Pages: 141
Language: suomi
Publisher: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 48.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2018, 5. painos
Talousveden laadun parantaminen verkostossa tehtävin toimenpitein, 1999
Talousveden klooraus, 2014
Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla, 2014
Muovisten vesijohtojen pitkäaikaiskestävyys, 2003