Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Blomberg, Kati; Toivikko, Saijariina
Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015 (maksuton)

41 Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 41, PDF, Vesilaitosyhdistys, Helsinki 2015 PDF, sivuja 19. VVY toteutti kesällä 2015 kyselyn puhdistamolietteen käsittelystä vesihuoltolaitoksilla. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa lietteenkäsittelyn nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Kyselyllä selvitettiin erityisesti lietteen laatua, käsittelyä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppusijoitusta sekä vesihuoltolaitosten arvioita lietteen käsittelyn ja käytön tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 60 vesihuoltolaitosta. Vastanneiden laitosten lietemääristä laskien kysely kattoi noin 63 % Suomessa tuotetusta lietteestä. Suuria, asukasvastineluvultaan (AVL) 10 000 – 100 000 puhdistamoita oli kyselyyn vastanneista enemmistö (47 %) ja asukasvastineluvultaan yli 100 000 AVL puhdistamoita edusti kyselyssä noin 16 % vastaajista. Keskikokoisia 2000 – 10 000 AVL puhdistamoita oli vastaajista noin 25 % sekä pieniä, alle 2000 AVL puhdistamoita noin 12 %. Lietettä hyödynsi kaatopaikkojen peitekerroksiin ja maisemointiin kaatopaikalla 24 % vastanneista laitoksista, muuhun viherrakentamiseen lietettä ilmoitti käyttävänsä vajaa 40 % vastanneista laitoksista. Vajaa 12 % vastanneista hyödynsi käsitellyn lietteen maataloudessa sekä vajaa 2 % vastanneista suljetun alueen, esimerkiksi teollisuusalueen, maisemoinnissa. Tämän lisäksi noin 8 % vastaajista ilmoitti, että lietettä varastoidaan. Noin 45 % vastaajista ilmoitti, että hyödyntämisestä vastaa urakoitsija, joten tietoa ei ole saatavilla. Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015, monistesarjan julkaisu nro 41. Tekijät Blomberg, Kati; Toivikko, Saijariina ISSN-L 2242-7279 ISSN 2242-7279 ISBN 978-952-6697-14-7

Katso myölhemmin julkaistu: 
Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus/VVY. VVY:n monistesarjan julkaisu. VVY toteutti projektina tilastojen kokoamisen yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2015 ja 2016. Voit ladata julkaisun: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/yhdyskuntalietteen-kasittelyn-ja-hyodyntamisen-nykytilannekatsaus-vvy/

Pages: 19
Edition: 2915
Language: suomi
Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2018, 5. painos
Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo, pdf 2017 (maksuton)
Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016 pdf (maksuton)
Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa, 2015, pdf (maksuton)
Selvitys jätevesiohituksista, 2015, pdf (maksuton)