Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Castrén Johanna
Selvitys jätevesiohituksista, 2015, pdf (maksuton)

Selvitys jätevesiohituksista, pdf (maksuton) Selvitys jätevesiohituksista, pdf, Vesilaitosyhdistys, Helsinki 2015, sivuja 27 Johanna Castrénin tekemässä selvityksessä esitetään eri näkökulmista yhdyskuntien jätevesien ohituksiin ja verkostoylivuotoihin liittyvää tietoa. Sekä puhdistamo-ohituksista että verkostoylivuodoista käytetään tässä selvityksessä termiä ohitus. Selvityksessä tarkastellaan viidentoista suuren puhdistamon ohituksia, kaikista puhdistamoista VAHTI -rekisterissä olevia ohitustietoja, vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän ohitusindeksiä 32 vesihuoltolaitokselta sekä Vantaanjoen alueelta raportoituja ohitustietoja. Ohituksista koottuja kuormitustietoja suhteutetaan puhdistamoilta aiheutuvaan sekä kaikkeen ihmisperäisen vesistökuormitukseen. Vuonna 2012 selvityksessä tarkasteltujen viidentoista suuren puhdistamon ohitusvesimäärä oli 0,3 % puhdistamoiden kokonaisjätevesimäärästä, ohitusten aiheuttama typpikuormitus vesistöön vastaavasti 0,3 %, fosforikuormitus 3,2 % ja BHK -kuormitus 5,5 % puhdistamoiden kokonaisvesistökuormituksesta. Vuosina 2010 - 2012 VAHTI -järjestelmään raportoitujen tietojen mukaan puhdistamoiden BHK -kuormasta ohitusten osuus oli keskimäärin 5-11 %, fosforikuormasta 5-10 % ja typpikuormasta 3-5 %. Kaikesta ihmisen toiminnan aiheuttamasta vesistöjen ravinnekuormituksesta yhdyskuntajätevesien ohitusten osuus on edellä esitettyjen prosenttiosuuksien mukaisesti ollut fosforikuormituksesta noin 2 - 4 promillea ja typpikuormituksesta 5 - 8 promillea. Yleisesti ottaen ohitusten ja ylivuotojen vaikutus vesistökuormitukseen on pieni. Ohitusjätevedet yksinään eivät ole kovin merkittävä tekijä suurten vesistöjen kuten Itämeren ravinnekuormituksissa. Ohitusten paikalliset ja hetkelliset vaikutukset voivat kuitenkin olla merkittäviä.

Selvitys jätevesiohituksista monistesarjan nro 35. PDF-muodossa, Vesilaitosyhdistys, Helsinki 2015, sivuja 27. Maksuton julkaisu on saatavissa Vesilaitosyhdistyksen kotisivulta sähköisenä pdf-versiona. 

Tekijä Johanna Castrén Johanna ISBN (pdf) 978-952-6697-03-1 ^ ISSN 2242-7279
Selvitys jätevesiohituksista.

tai vaihtoehtoinen linkki: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/selvitys-jatevesiohituksista-2015-vvy/

Pages: 26
Edition: 2015
Language: suomi
Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2018, 5. painos
Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo, pdf 2017 (maksuton)
Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016 pdf (maksuton)
Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa, 2015, pdf (maksuton)
Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015 (maksuton)