Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti, 2014, pdf (maksuton)

Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla –hanke oli lajissaan laajin Suomessa koskaan toteutettu hanke. Siinä mitattiin 42 vesiympäristölle haitalliseksi tai vaaralliseksi luokiteltua tai luokitelluksi ehdotettua ainetta 64 jätevedenpuhdistamolta. Osallistumalla hankkeeseen puhdistamot pystyivät täyttämään ympäristöministeriön heiltä edellyttämän haitta-aineiden selvittämisen jätevesissään. Tässä raportissa esitellään tutkitut aineet, niiden käyttötarkoitukset ja käyttömäärät Suomessa sekä mitatut pitoisuudet ja poistumat jätevedenpuhdistamoilla. Lisäksi mallinnuksin arvioitiin aineiden biohajoamista ja sitoutumista lietteeseen puhdistuksen aikana. Hankkeessa kilpailutettiin analyysilaboratoriot julkisten hankintojen normien mukaisesti avoimella tarjouskilpailulla. Näytteenotosta huolehti jokainen puhdistamo itsenäisesti marraskuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Mittaustuloksista selvisi, että useiden aineiden pitoisuudet olivat alle määritysrajan jo puhdistamoille tulevissa jätevesissä tai pitoisuudet pääosin laskivat puhdistusprosessin aikana. Harvan aineen kuitenkin arvioitiin biohajoavan prosessin aikana. Pitoisuuksien lasku selittyi useimmiten aineen sitoutumisella puhdistamolietteeseen. Lietepitoisuuksia ei tässä hankkeessa mitattu. Jätevesistä yleisimmin löydetyt aineet olivat peräisin kuluttajakemikaaleista tai olivat ns. kaikkialla läsnä olevia aineita. Ympäristöön purettavissa jätevesissä direktiivissä 2013/39/EU listattuja ympäristönlaatunormeja (EQS) ylittäviä pitoisuuksia mitattiin joissakin näytteissä seuraavilla aineilla: nonyylifenolit- ja etoksilaatit, oktyylifenoli, dietyyliheksyyliftalaatti (DEHP), dibutyyliftalaatti, tributyylitina (TBT), kadmium, lyijy, nikkeli, heksabromosyklododekaani (HCDB) ja perfluorooktaanisulfonaatti (PFOS). EQS-arvojen ylitykset olivat pääosin vähäisiä.

 Linkki maksuttomaan julkaisuun, (tiedosto on varsin iso, joten lataaminen kestää jonkin aikaa):
https://www.vvy.fi/site/assets/files/1617/haitalliset_aineen_jatevedenpuhdistamoilla_-hankkeen_loppuraportti.pdf

tai https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/haitalliset-aineet-jatevedenpuhdistamoilla-hankkeen-loppuraportti-vvy/

Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo, pdf 2017 (maksuton)
Teollisuusjätevesiopas, Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin, 2016
Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016 pdf (maksuton)
Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa, 2015, pdf (maksuton)
Selvitys jätevesiohituksista, 2015, pdf (maksuton)