Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitosyhdistys
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot (malli), 2016 pdf ja word

Julkaisu on Vesilaitosyhdistyksen jäsenille maksuton, mikäli he lataavat sen jäsensivuilta (ekstranet) www.vvy.fi.

Sen sijaan, mikäli jäsenet tilaavat julkaisun verkkokaupasta hinta on 15 € ja toimitus s-postilla pdf-liitteenä.

Julkaisun hinta niille, jotka eivät ole jäseniä on  25 €. 

Julkaisusarja nro 62. Julkaisuun kuuluu  pdf- ja  word-versio. Samoin pakettiin kuuluu sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen versio.

Yleisten toimitusehtojen malli laadittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2001. Kun ve-sihuoltolaki (119/2001) tuli voimaan, vesihuoltolaitosten yleiset määräykset kor-vattiin vähitellen yleisillä toimitusehdoilla. 

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014.  Yleisten toimitusehtojen malli päivitettiin Vesilaitosyhdistyksen hallin-to- ja talousryhmässä vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia.  Sa-massa yhteydessä päivitettiin liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli, joka julkaistaan erikseen. Edellä mainittuihin suosituksiin tehtiin samalla muitakin tarpeelliseksi katsottuja tarkistuksia. 

Päivitys toteutettiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviras-ton kanssa. Vesilaitosyhdistyksen hallitus hyväksyi päivitetyt suositukset vuon-na   2015. 

Nämä yleiset toimitusehdot ovat malli, eivät sitova asiakirja. Ne ovat voimassa vesihuoltolaitoksella vasta sitten kun ne on hyväksytty käyttöön laitoksen hallin-nossa. Sitä ennen on hyvä tarkistaa, vastaavatko niissä olevat ehdot laitoksen käytäntöjä kaikilta osin ja tehdä tarvittavat muutokset.  Koska liittymis- ja käyt-tösopimuksen malli ja yleisten toimitusehtojen malli ovat kokonaisuus, on suosi-teltavaa, että ne otetaan yhtä aikaa käyttöön. Edellä mainitut mallit julkaistaan myös ruotsiksi. 

Niistä asioista, joista säädetään vesihuoltolain 6. luvussa, ei saa kuitenkaan so-pimusehdoinkaan poiketa kuluttajan vahingoksi, kun asiakirjoja muokataan. Vesihuoltolain 6. luvussa on säännökset palvelun keskeyttämisestä, virheestä, hinnanalennuksesta ja vahingonkorvauksesta. Lisäksi vesihuoltolain 23 §:ssä säädetään sopimuksen muuttamisesta. 

Kuten ennenkin, kuluttajalla viitataan yleisissä toimitusehdoissa asiakkaaseen, joka on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu luonnollinen henkilö.  Asiakkaalla tarkoi-tetaan kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on ve-sihuoltolaitoksen sopijapuoli. Kuten aiemminkin, yleisten toimitusehtojen mallis-sa kuluttajaa ja asiakasta koskevat ehdot poikkeavat toisistaan joiltain osin. 

Pages: 37
Edition: 2016
Language: suomi
Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 22.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot (malli), 2016 pdf ja word
Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2017, pdf
Vesihuoltomaksut 1.2.2017, VVY:n jäsenlaitokset, PDF
Vesihuoltomaksut 1.2.2017, jäsenlaitokset
Tunnuslukuraportti 2016, PDF-versio