Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Vesilaitosyhdistys
Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016 pdf (maksuton)

Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, Vesilaitosyhdistys, Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 41, PDF Helsinki 2016, sivuja 122. Jätevesien käsittelyn tehostaminen jätevedenpuhdistamoilla on yksi mahdollisista tavoista vähentää kuormitusta vesistöihin, vähentää haitallisten aineiden leviämistä ympäristöön sekä parantaa mm. fosforin kierrätystä. Tässä selvityksessä on tarkasteltu erilaisia yhdyskuntajätevesien käsittelyn tehostamisen menetelmiä ravinteiden poiston, hygienisoinnin, haitta-aineiden ja mikromuovien poiston sekä fosforin talteenoton näkökulmasta. Menetelmien soveltuvuutta suomalaisille jätevedenpuhdistamoille on arvioitu ja niiden vaikutusta energiankulutukseen suhteessa mahdollisiin energiatehokkuus ja –tuottotoimiin on arvioitu. Käsittelyn tehostamiseen eri tavoin ja eri asteelle on olemassa useita vaihtoehtoisia soveltuvia menetelmiä, jotka ovat kustannustasoltaan samalla tasolla. Lisäksi erityisesti haitta-aineiden poistomenetelmiä ja fosforin talteenottoa kehitetään aktiivisesti jatkuvasti ja jokin nyt kehitteillä olevista menetelmistä voi osoittautua tehokkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi kuin nykyiset menetelmät. Käsittelyn tehostamisen kustannusvaikutus vesihuollon maksuihin olisi huomattava. Suurin kustannusvaikutus olisi haitta-aineiden poiston tehostamisella, joka vaatisi 700 – 1400 miljoonan euron investoinnit ja kasvattaisi vesihuollon vuosittaisia kustannuksia 100 – 220 miljoonalla eurolla. Tämä vastaa 20 – 30 %:n korotusta nykyisiin jätevesimaksuihin. Fosforin ja typen poiston tehostaminen vaatisi 300 – 600 miljoonan euron investoinnit. Hygienisoinnin tehostaminen olisi tehtävissä noin 100 miljoonan euron investoinnilla. Mikromuovien poistamiseksi ei ole tarpeen ottaa käyttöön erillisiä prosessiyksiköitä, vaan ne poistuvat tehokkaasti nykyisissä prosesseissa. Fosforin lietteestä erottamisen lisäkustannus olisi 60 – 90 miljoonaa euroa vuositasolla. Erityisesti haitta-aineiden poiston tehostaminen kasvattaisi energiantarvetta puhdistuksessa ( 30 – 80 % nykyisestä). Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 42ISSN-L 2242-7279 ISSN 2242-7279 ISBN 978-952-6697-17-8

Voit ladata julkaisun tästä linkistä:https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/teknis-taloudellinen-tarkastelu-jatevesien-kasittelyn-tehostamisesta-suomessa-vvy/

Pages: 122
Edition: 2016
Publisher: Vesilaitosyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Kalkkikivialkalointi, Opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi, 2002
Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti, 2014, pdf (maksuton)
Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo, pdf 2017 (maksuton)
Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa, 2015, pdf (maksuton)
Selvitys jätevesiohituksista, 2015, pdf (maksuton)