Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus, pdf 2017 (maksuton)

VVY toteutti projektina tilastojen kokoamisen yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2015 ja 2016. Lietteiden tilastointi tiedetään haasteelliseksi, ja erityisesti lietteen maatalouskäyttö on arvioitu virallisissa tilas-toissa todellista pienemmäksi. Tässä selvityksessä kartoitettiin lietteen käsittely-laitokset Suomessa (yhteensä n. 150 kpl), ja selvitettiin lietteen käsittelyketjut suoraan toiminnanharjoittajilta. Lietemäärät ja lietteen hyötykäyttötavat saatiin selvitettyä lähes kaikilta suurilta ja keskisuurilta käsittelylaitoksilta, ja yli 60 % pieniltä laitoksilta.

Tulosten perusteella käsitellyn lietteen kokonaismäärä oli noin 150 000 tonnia kuiva-ainetta vuosina 2015 ja 2016. Yli 2/3 lietteestä mädätettiin. Mädätyksen yleisyys kasvoi vuonna 2016, jolloin noin 73 % lietteestä mädätettiin. Kolmannes kaikesta käsitellystä lietteestä hyödynnettiin maataloudessa vuonna 2015. Osuus kasvoi vuonna 2016, jolloin lietteen maatalouskäyttö oli noin 40 %. Noin 50 % lietteestä hyödynnettiin viherrakentamisessa. Maisemoinnin ja varastoin-nin osuudet olivat alle 10 %.

Tulosten kontrasti virallisiin tilastoihin on huomattava. Virallisissa tilastoinneissa lietteen maatalouskäyttö on marginaalinen, mikä perustuu puutteellisen aineis-ton tulkintaan. Raportin lopussa analysoidaan lietteiden tilastoinnin ongelmia, ja esitetään suosituksia tilastoinnin helpottamiseksi ja kehittämiseksi.

Vesilaitosyhdistyksen monistesarjan julkaisu on ladattavissa maksutta:

https://www.vvy.fi/site/assets/files/1621/yhdyskuntalietteen_ka_sittelyn_ja_hyo_dynta_misen_nykytilannekatsaus_26092017.pdf

 

 

Monistesarja nro 46
Publisher: Vesilaitoyhdistys

Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Kalkkikivialkalointi, Opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi, 2002
Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016 pdf (maksuton)