Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Suomeen (maksuton) pdf

VVY:n monistesarjan julkaisussa on esitetty nykyisin käytössä ja kehitteillä olevia puhdistamolietteen termisiä käsittelymenetelmiä sekä arvioitu niiden ominaisuuksia, kehitysastetta, toteutustapaa sekä soveltuvuutta Suomeen. Lisäksi työssä selvitettiin Suomessa syntyvän puhdistamolietteen määrää ja sijaintia.

Hankkeessa selvitettiin puhdistamolietteen termisiä käsittelytekniikoita ja niiden potentiaalia tulevaisuuden lietteenkäsittelytekniikoiksi Suomessa.

Puhdistamolietteen tuotantomääriä ja sijaintia selvitettiin käyttäen lähtökohtana lietteen tuotantopaikkaa. Kootusta aineistosta luotiin karttaesitykset, joissa kuvataan lietteen tuotantomääriä, mahdollisia keskitettyjen käsittelylaitosten alue-jakoja sekä keskimääräisiä kuljetusmatkoja keskitettyihin laitoksiin.


Tarkastellut tekniikat olivat terminen kuivaus, märkähiilto, torrefiointi, pyrolyysi, kaasutus, erillispoltto ja yhteispoltto. Tekniikoista kuvattiin niiden toimintaperiaate, tuotteet ja sivutuotteet, ympäristövaikutukset, taloudellisuus, kustannukset sekä tekninen valmiusaste ja kehittämisen aktiivisuus. Tekniikoiden ominaisuuksista koottiin graafisia esityksiä, joilla pyrittiin tuomaan esille tekniikoiden ominaisuuksia ja eroavaisuuksia.


Tekniikoille toteutettiin hiilijalanjälkilaskennat, joissa huomioitiin mädätetyn ja mekaanisesti kuivatun lietteen termisen käsittelyn päästöt ja päästöhyvitykset. Lisäksi nollavaihtoehtoina laskettiin hiilijalanjäljet mädätykselle ja kompostoinnille.

Termisten käsittelymenetelmien potentiaalia arvioitiin laajalla asiantuntijajoukolla huomioiden teknisiä, kaupallisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia. Hankkeessa kerättyjen tietojen pohjalta koostettiin kustakin termisestä käsittelytekniikasta tiivis yhteenveto.
 

Lataa tästä maksuton pdf-julkaisu: https://www.vvy.fi/site/assets/files/2916/puhdistamolietteen_termiset_kasittelymenetelmat_ja_niiden_soveltuvuus_suomeen.pdf

Vaihtoehtoinen linkki: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/puhdistamolietteen-termiset-kasittelymenetelmat-ja-niiden-soveltuvuus-suomeen/


Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview