Suomeksi

Suomeksi
Shoppings 0 pcs
Ostoskori
 
Back to list      
Viemäreiden kuntotutkimusopas, 2018, pdf (maksuton)

Maksuttoman pdf-julkaisun voit ladata VVY:n kotisivuilta tästä linkistä:

https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/verkostot/viemareiden-kuntotutkimusopas/

Viemäriverkon kuntotutkimuksia tehdään Suomessa pääasiassa läpiajettavilla kameroilla, ns. CCTV-menetelmällä. Vuotuiset kunto-tutkimusmäärät suomalaisilla vesilaitoksilla ovat tyypillisesti alle 4 % verkkojen kokonaismäärästä. Tämä johtaa siihen, että koko verkon tutkiminen kertaalleen vie yli 20 vuotta. Siinä ajassa verk-kojen ominaisuudet ehtivät muuttua hallitsemattomasti, eikä esi-merkiksi rikkoutumien ehkäisyyn ja vuotovesien hallintaan saada riittävästi tietoa. Verkkojen saneeraukseen kohdentuu vuosittain selvästi alle 0,5 % verkoista, mikä merkitsee sitä, verkon uusiutu-misikä on tyypillisesti 200-300 vuotta.

Tässä oppaassa tuodaan esille maailmalla käytettyjä kuntotutki-musmenetelmiä, joiden oikealla valinnalla saadaan lisättyä verkko-jen kuntotutkimusmääriä nykyisestä, saadaan kohdennettua sa-neeraus- ja kunnossapitotoimenpiteet oikein ja tehokkaammin se-kä saadaan arvokasta ja luotettavaa tietoa vesilaitosten omaisuu-denhallinnan avuksi.

Oppaassa on taulukoissa esitetty tärkeimmät ja keskeisimmät kuntotutkimusmenetelmiin liittyvät asiat, sisältäen mm. kunkin kun-totutkimustyypin käytön reunaehdot ja sovellettavuus verkkojen kuntotutkimuksissa. Lisäksi oppaassa on esitetty erilaisiin tarpeisiin soveltuvia menetelmiä.


Lisaa koriin tuotteita

Price: 0.00 €
Klikkaa kuva suuremmaksi Click image for preview
Customers who bought this also bought
Viemärikaivojen kuntotutkimusohje, 2013 pdf
Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinenen työselostus ja määrämittausohje, 2013 pdf
Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus, 2018 (maksuton), pdf